Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

LICENČNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

LICENČNÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

část I.

čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen „podmínky“)  Společně k bezpečí, z.s. (dále jen „prodávající“) se sídlem Staré Sedlo 92, Orlík nad Vltavou, 39807, IČO: 27054705, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č.4458, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2.   Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

1.3.  Zbožím se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění sestřihu videonahrávky ze semináře (dále jen „sestřih“), zpoplatněné zpřístupnění Bulletinu Ne-Bezpečná škola (dále jen „bulletin“) a zpoplatněné zpřístupnění záznamu z on-line vzdělávacího programu na YouTube kanálu prodávajícího (dále jen „videoseminář“) prodávajícím kupujícímu pro jeho potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání sestřihu a videosemináře kupujícím, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

1.4. Veškeré objednané zboží je dodáváno v nehmotné elektronické podobě (bulletin, materiály k videoseminářům, sestřihy a některé videosemináře) či je poskytována možnost dočasného přístupu k obsahu (některé videosemináře).

1.4.  Sestřihem a videoseminářem se pro účely těchto podmínek rozumí autorské dílo v podobě videozáznamu na YouTube kanálu prodávajícího. Bulletinem se pro účely těchto podmínek rozumí odborný časopis, a to ve formátu PDF. Obsahy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího (viz bod 2.1.).

 

čl. 2 Objednání služby a platba

2.1. Objednání služby probíhá prostřednictvím internetových stránek www.spolecnekbezpeci.cz , které provozuje prodávající. Kupující si vybere z nabídky zboží, vyplní a odešle objednávkový formulář. Na e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, následně obdrží shrnutí objednávky a pro forma účetní doklad, na jehož základě uhradí platbu za službu.

2.2. Účetní doklady generuje prodávající prostřednictvím systém Fakturoid a posílá v odkazu e-mailem kupujícímu. Po úhradě služby bankovním převodem se pro forma účetní doklad automaticky změní v účetní doklad o úhradě a ve stejném odkazu si ho také kupující následně stáhne.

2.3.  Po připsání platby na účet prodávajícího obdrží kupující e-mailem objednané zboží.

2.4. Veškeré zboží je uvedeno s jejich úplnou cenou. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou stanoveny buď paušálně, nebo za osobu. Paušálně je cena stanovena pro jednu právnickou osobu bez ohledu na to, kolik zaměstnanců dané právnické osoby službu využije. Cena za osobu je stanovena podle počtu fyzických osob, které službu využijí. Cena je specifikována u každého produktu na internetových stránkách prodávajícího.

2.5. Obsah všech videoseminářů (kromě videoseminářů Správní řízení ve škole, Správní řízení pro ZŠ – návazný kurz, Správní řízení pro MŠ – návazný kurz a Vyloučení a podmíněné vyloučení ze školy) jsou přístupné dočasně, a to po dobu 14 dnů od dodání objednaného zboží.

2.6. Videosemináře Správní řízení ve škole, Správní řízení pro ZŠ – návazný kurz, Správní řízení pro MŠ – návazný kurz a Vyloučení a podmíněné vyloučení ze školy a dále všechny sestřihy jsou dostupné trvale.

 

čl. 3 Autorská práva, reklamace, odstoupení od smlouvy

3.1  Kupující bere na vědomí, že na obsah zboží dodávaného v elektronické podobě se vztahují autorská práva. Prodávající je majitelem všech autorských práv u všech těchto obsahů.

3.2  Kupující není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy. Kupující není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Kupující dále není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

3.3.  Kupujícímu nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, názvů, či log, není-li stanoveno jinak.

3.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání přístupového odkazu k objednanému záznamu třetí osobě. Je-li kupujícím právnická osoba, neposkytuje přístup k objednanému zboží osobám, které s ní nejsou v pracovně právním vztahu. Osoby, které s ním v pracovně právním vztahu jsou, poučí o nutnosti neposkytovat přístup k objednanému zboží třetím osobám, a to ani rodinným příslušníkům.

3.5.  Kupující je v případě bulletinu oprávněn kromě stažení díla ke zhotovení jedné elektronické a jedné tištěné kopie pro svou osobní potřebu, v případě sestřihu a videosemináře ke zhotovení jedné kopie pro svou osobní potřebu. Kupující je oprávněn používat části bulletinu určené k použití pro vnitřní směrnice (například školní řád) bez nutnosti citace zdroje. V ostatních případech platí obvyklé postupy, týkající se citací, a to dle normy ČSN ISO 690.

3.6.   Reklamace a odstoupení od smlouvy:

  1. a)  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že služba nemá vady, zboží je dle zde uvedených podmínek dostupné a úplné.
  2. b)  Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy přístup ke zboží převzal, má zboží takové vlastnosti, které podávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu na základě informace, kterou kupující od prodávajícího obdržel.
  3. d)  Vadou, za kterou prodávající neodpovídá je vada, kterou si kupující způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Kupující má právo reklamovat službu v případech:

  1. zaplatil za zboží, ale neobdržel jej
  2. zboží je poškozené a obsah nelze zobrazit.
  3. e) Lhůta pro reklamaci služby je stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za objednaný produkt na účet prodávajícího. Jakmile kupující zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí prodávajícímu, aby mohlo dojít k odstranění vady. Pokud je reklamace oprávněná, má prodávající povinnost neprodleně vadu opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacenou částku, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vratku platby bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení původní transakce, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
  4. f)   Reklamaci přijímá prodávající na e-mailu: objednavky@spolecnekbezpeci.cz
  5. g) Odstoupení od smlouvy se řídí ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 1837 písm. l)

čl. 4 Odpovědnost

4.1   Prodávající nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů kupujícího nebo třetích osob. Dále prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě kupujícího, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení kupujícího, za stav programového vybavení kupujícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení kupujícího.

4.2   Kupující je odpovědný za jakékoliv jednání, které bude považováno za neoprávněný zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

 

čl. 5 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

5.1  Kupující souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, které zadává při objednání zboží a jejich zpracováním prodávajícím pro účely identifikace kupujícího a zaslání přístupového odkazu k objednanému záznamu a účetního dokladu. Jedná se o jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu (dále „osobní údaje“)

5.2  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, v souladu s platnými právními předpisy, automatizovaným způsobem.

5.3  Kupující má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu prodávajícího: objednavky@spolecnekbezpeci.cz. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

5.4  Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se službami nebo jinou činností prodávajícího. Kupující má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se službami nebo jinou činností prodávajícího, odeslaný na adresu prodávajícího: objednavky@spolecnekbezpeci.cz. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

 

čl. 6 Závěrečná ustanovení

6.1  Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

6.2  Jsou-li některá ustanovení těchto podmínek neplatná nebo neúčinná, nebo se takovým stanou, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

6.3  Tyto smluvní podmínky jsou platné od 4. 1. 2022.

 

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.