Our Services

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES

Shop Our Products

Hoodies

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

T-Shirts

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Jeans

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

BROWSE ALL OUR PRODUCTS

More of us

Customer Reviews

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Good Stuff We do!

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

More From Us...

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

EXPLORE CUSTOMERS STORIES

PROJEKTY

PROGRAM ADAPTACE TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

Jedná se o certifikovaný program primární prevence rizikového chování na školách (finanční podpora MŠMT), který aktuálně probíhá v Karlovarském kraji na na ZŠ Rotava, ZŠ Nejdek – Karlovarská a ZŠ Skalná. Je určen cílové skupině:

a) žáci II. stupně ZŠ – 6. ročník

b) nově utvořené a sloučené třídní kolektivy

a skládá z následujících fází:
• fáze „Vrstevnický program“, program selektivní primární prevence v rámci školní výuky,
• fáze „Retest a konzultace“ s třídními pedagogy.

Zaměřuje se především na posilování sebevědomí a sebehodnocení dětí, zvyšování školní úspěšnosti a upevňování životních hodnot, nastavení a upevňování žádoucích forem komunikace, podporu koheze třídního kolektivu (vztahy mezi žáky, ale i vztahy s třídními pedagogy), posílení respektu k odlišnosti a posílení zodpovědnosti za své chování. Garantem programu je Mgr. Martina Kekulová.

DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE NA ŠKOLÁCH

Jedná se o certifikovaný program primární prevence rizikového chování na školách (finanční podpora MŠMT), který aktuálně probíhá v Karlovarském kraji (ZŠ Rotava, ZŠ Nejdek – Karlovarská a ZŠ Skalná) a Ústeckém kraji (Kadaň – ZŠ R. Koblice a ZŠ Na Podlesí, ZŠ a DD Žatec)

Program je zamýšlen a realizován jako dlouhodobá aktivita školy, která postupně rozvíjí žákovské kolektivy především v oblasti mezilidských vztahů, komunikace, sebevědomí a připravuje děti a žáky na setkání s nežádoucími sociálně patologickými jevy. Žáci se učí prostřednictvím rozmanitých metod na tyto situace (setkání se sociálně patologickými jevy) přiměřeně reagovat.

Základním cílem projektu je dlouhodobá a komplexní péče o populaci se střední mírou rizika s důrazem na vyhledávání, intervenční ošetření a následné předání do péče příslušné pedagogicko-psychologické poradny či dalším odborníkům. Jedná se o děti a mládež rizikové ve vztahu k nežádoucím způsobům chování jako jsou agresivita, šikana, kriminalita dětí a mládeže, předčasná sexualita, rasismus, rasová nesnášenlivost aj.

Program probíhá v rámci výuky (jako součást ŠVP) a stal se i součástí Minimálního preventivního programu školy.

Garantem programu je Mgr. Martina Kekulová.

PORADENSKÉ DNY (KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ)

Poradenské dny (Královéhradecký kraj)

Poradenské dny, které Společně k bezpečí, z.s. pořádá v rámci projektu „Na pohodu/Poradenské dny“, č. 19SMP01-0024, jsou primárně určeny školním metodikům prevence, kteří prošli specializačním 250 hodinovým kurzem v hradeckém CVKHK, vedeným Mgr. M. Veselou. Zúčastnit se ale může i kdokoliv jiný. Poradenské dny se v rámci uvedeného projektu uskuteční 15. 5. 2019 v Trutnově, 18. 10. 2019 v Náchodě a 6. 12. 2019 v Hradci Králové. Pro školní metodiky setkání představují formu pokračujícího vzdělávání, které navazuje na 250 hodinový kurz.

Jedná se o akreditované vzdělávací programy a dny jsou pro ně spolufinancovány Královéhradeckým krajem.

První poradenský den jsme pořádali 15. 5. 2019 v Trutnově. Děkujeme ZŠ V Domcích za poskytnutí prostoru a za pomoc při organizaci.
Foto z poradenského dne zde:
Společně k bezpečí | Trutnov – foto 1

Společně k bezpečí | Trutnov – foto 2

POWER FOR LIFE (ČESKO-NĚMECKÝ PROJEKT)

Na podzim roku 2015 jsme zahájili česko-německý projekt pod názvem „Power for life“, který byl zaměřen na primární prevenci k drogové problematice školních dětí. Projektu se zúčastnili žáci ZŠ Nové Sedlo ve věku 13 – 15 let a studenti Stiftland-Gymnasia, Tirschenreuth, ve stejné věkové kategorii. Projekt finančně podpořili: Německo-český Fond budoucnosti, Innerwheel Oberfranken e.V., Gesundheitsamt Tirschenreuth, Tandem Plzeň a Jugendmedienzentrum T1.
Projekt byl rozdělen do tří částí. První dvě se týkaly vzájemných hospitací lektorů obou organizací, třetí a nejzajímavější část projektu byl třídenní pobyt v Mládežnickém mediálním centru T1, kde se vzájemně setkalo 12 žáků (6 ze ZŠ Nové Sedlo a 6 z Stiftland-Gymnasia) a společně natáčeli krátké filmy pomocí různých technik. Posláním celého projektu a následně filmů pro ostatní mladé lidi je zamyslet se, co pro ně drogy znamenají, co jim mohou přinést nebo naopak, co mohou jejich užíváním ztratit a jakým způsobem lze získat pomoc a sílu drogu odmítnout. Vyvrcholením poslední akce byla PREMIÉRA natočených filmů za účasti jejich tvůrců, rodičů žáků, zástupců organizací, které projekt finančně podpořily a lektorů, kteří celou akci připravili. Filmy budou využívány ve školách jako motivační prvek při uvedení do problematiky drogových závislostí na školách. Vzhledem k tomu, že nebyla potřeba využívat náročné dialogy, je možné filmy využít ve školách na obou stranách – tedy mezinárodně. Film bude dále prezentován na obou stranách hranice dalším mladým lidem a bude inspirovat proti konzumaci drog. Obě organizace film zařadí do svých preventivních programů. Garantem programu je Mgr. Martina Kekulová.
Snímky, které vznikly:
Extáze – Der Rausch, technika stop motion
Je to ve Tvých rukou, hraný film

odkaz na web T1: https://www.t1-jmz.de/ueber-uns/?lang=CS,

odkaz na film, který žáci vytvořili na téma všeobecné primární protidrogové prevence v rámci projektu Popeye – power for life: https://www.youtube.com/watch?v=SpK4miLERdg.

Projekt pokračuje i v dalších letech, zpráva za rok 2017 zde.

SPOLEČNĚ PROTI DROGÁM

Projekt Společně proti drogám reagoval na obecně nedostatečnou spolupráci a komunikaci mezi institucemi na místní úrovni v oblasti protidrogové prevence, velmi často patrnou nejistotu zástupců různých institucí i občanů pokud jde o vlastní možnosti a oprávnění a také absenci informací o kompetencích a možnostech těch druhých (úřadů, organizací).

Základní ideou projektu bylo nabídnout obcím a městům (primárně příhraničním, sekundárně všem ostatním) komplexní doporučení k postupu a ke spolupráci na úrovni obce, ke vzájemné komunikaci mezi institucemi. Tato doporučení byla zpracována ve formě manuálu Společně proti drogám. Na tvorbě manuálu se podílely dvě pracovní skupiny ve dvou městech, Aši a Trmicích. Každá ze dvou skupin z obou měst se sešla třikrát v průběhu září – listopadu 2013, vždy na půldenní setkání.

Manuál Společně proti drogám, který je hlavním výstupem z projektu, je zpracován ve formě konkrétních doporučení a návodů pro konkrétní situace a obsahuje také informace o kompetencích jednotlivých institucí. Byl vydán v elektronické i tištěné podobě, v internetové podobě je zveřejněn na webových stránkách Společně k bezpečí, v tištěné podobě bylo v rámci projektu vydáno 300 ks. Převážná většina tištěných manuálů byla poskytnuta městům Aš a Trmice a dále nabídnuta a již i šířena do dalších měst a krajů (např. prostřednictvím Agentury pro sociální začleňování do jí vybraných lokalit). Projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR z programu Prevence drogové kriminality v příhraničí. Výše dotace byla 235.000 kč.

VEŘEJNÁ SETKÁNÍ K PROBLEMATICE BEZPEČNOSTI

V souladu s posláním a cíli našeho spolku nabízíme městům a obcím pomoc při zapojení občanů do přímého rozhodování o místních záležitostech, a to formou veřejného setkání. Veřejná setkání k problematice bezpečnosti pořádá naše organizace již od roku svého vzniku, tj. r. 2007. První sérii veřejných setkání jsme organizovali na Praze 9 a pokračovali pak v dalších letech v Sokolově, Teplé, Mariánských Lázních, Aši aj. Cílem veřejného setkání je jednak zvýšit informovanost občanů o problematice bezpečnosti a prevence kriminality, jednak zapojit veřejnost do řešení bezpečnostních problémů na místní úrovni. Veřejnému setkání předchází vždy jednoduché dotazníkové šetření v dané lokalitě. Výstupem pak jsou doporučení pro samosprávu pro další postup, vč. návrhů dalších opatření, možností jejich realizace, financování atd. Díky projektu se posiluje partnerství mezi občany a institucemi na místní úrovni při řešení bezpečnostních problémů a záležitostí prevence kriminality. Občané jsou lépe informováni o postupu institucí, na druhé straně instituce s občany více komunikují. Projekt vychází z filosofie community policing, tj. takového způsobu ochrany místní komunity (obyvatel obce, města, městské čtvrti apod.), na kterém se aktivně podílejí všichni, kdo v místě žijí, pracují a spravují ho.

PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V MALOTŘÍDNÍCH ŠKOLÁCH

Program primární prevence v malotřídních školách

Na pohodu 2022

Do programu je zapojena malotřídní škola ZŠ Černý Důl, se školou naše organizace spolupracuje dlouhou dobu. Program tvoří kombinace všeobecné a selektivní prevence. Cílem je podpořit školu v pp, pokračovat v nastavené spolupráci z minulých let, doplnit stávající aktivity probíhající ve škole, pokračovat v komplexní péči. Začneme na konci školního roku 2021/2022 vstupem do 5. ročníku s ohledem na následný přechod dětí na 2. stupeň. Pokračovat budeme v září školního roku 2022/2023 výjezdem mimo školu, kde hlavním cílem je navodit atmosféru „patřím do této třídy“, provázat třídní učitelku se třídou a vést děti k vzájemnému respektu. Adaptačního výjezdu se zúčastní všechny děti školy, první až pátý ročník. Děti si z adaptačního výjezdu odvezou pravidla vzájemného soužití ve třídě, na kterých se budou samy podílet. Lektorka se s dětmi uvidí ještě na podzim v návazném programu, ten již bude probíhat ve škole. Tento program je podpořen dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Lektorky programu: Martina Grohmanová, Martina Kekulová

My cart
Your cart is empty.

Looks like you haven't made a choice yet.